Jdi na obsah Jdi na menu
 


Liturgický rok

Období liturgického roku

Advent

advent.jpg

Doba čekání na příchod Pána Ježíše. (4 neděle adventní)

 

Vánoce vanoce.jpg
Je to období, ve kterém slavíme tajemství narození Pána Ježíše. Začíná Narozením Páně (vigilií 24.12.) a končí svátkem křtu Páně.

Půst

postnidoba.jpg

Je to období příprav na Velkou noc. V centru je utrpení a smrt Pána Ježíše. Začíná
Popeleční středou a končí ranní mší na Zelený čtvrtek. Trvá 40 dní


 

Svatý týdenkvetna.jpg
Tvoří jej Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a Vzkříšení Pána Ježíše. (+ dny mezi) 

Velikonoční třídení

velkypatek.jpgZačíná na Zelený čtvrtek večerní mší svatou a končí oslavou zmrtvýchvstání ukřižovaného Krista.

 

Velikonoční doba
velikonoce.jpgZačíná nedělí Zmrtvýchvstání Páně a konči slavností Seslání Ducha Svatého. Trvá 50 dní

"Výpočet" slavení velikonoc
Velikonoce jsou pohyblivé svátky a proto se dají určit podle následujícího pravidla:
1.Od prvního jarního dne nalezneme první jarní úplněk.
2.Neděle po prvním jarním úplňku je slavnost Vzkříšení Páně.
3.Odpočítáme směrem zpět 6 kalendářních týdnů a středa před je Popeleční středa. (rozsah 40 dní bez postních nedělí)

Liturgické mezidobí


mezidobi.jpgBěhem roku v údobí 33 bebo 34 týdnů je liturgické mezidobí, které vyplňuje celý zbytek roku mimo výše jmenované údobí.
V tomto období si také připomínáme působení a kázání Pána Ježíše a také oslavujem nejvíc památek svatých a to zpravidla v den jejich smrti nebo narození nebo svatořečení či blahořečení.

Má dvě části:
1. část začíná svátkem Křtu Páně a trvá až do Popeleční středy.
2. část začíná pondělím po Seslání Ducha Svatého a končí týdnem po slavnosti Krista Krále.
 

Liturgické barvy

Už v nejranějších kulturách dostaly barvy pevnou náboženskou symboliku, např. u Egypťanů a Židů. Od 12. - 13. stol. byly v katolické církvi stanoveny barvy pro liturgická období, např. bílá barva pro Velikonoce, červená Svatodušní svátky, fialová pro advent a postní období atd.

Bílá je barvou světla, a proto je obrazem Krista, který je světlem světa. Používá se o všech svátcích Páně, pokud ornat_bily.jpgnepřipomínají umučení. Bílá také symbolizuje nevinnost a čistotu, a je tudíž používána o svátcích Panny Marie, andělů, svatých vyznavačů, panen a vdov, kteří netrpěli mučednickou smrtí, a používá se i při pohřbu dětí. Dalším významem bílé barvy je radost, a používá se tedy při všech radostných příležitostech, v průvodech a při udílení svátostí, vyjma svátostí smíření a pomazání nemocných. Je vlastní Velikonočnímu období, Narození Páně. Navíc ještě Jana Křtitele (24.6.), katedry svatého Petra a obrácení svatého Pavla.

ornat_cerveny.jpgČervená připomíná utrpení a oheň. Proto se používá na Květnou neděli, Velký pátek, o Seslání Ducha svatého, při slavení utrpení Páně, apoštolů, evangelistů a mučedníků.


Zelená je barvou naděje, neboť evokuje pohled na zelené osení slibující bohatou úrodu. Symbolizuje také Kristovo ornat_zel.jpgzmrtvýchvstání a používá se v liturgickém mezidobí.

ornat_fialovy.jpgFialová barva připomíná barvu popela a znamená pokání a kajícnost. Přísluší Adventní a Postní době, dále i mším za zemřelé (všech věrných zesnulých) a smírným obřadům.

 

Černá značí smutek a smrt. Používá se na pohřbech.

Růžová - radostná, podle zvyklostí, je vhodná pro III. adventní neděli (začíná "Radujte se") a IV. neděli postní doby ("Vesel se"). 

Zlatá barva důstojnosti, slavnostnosti, proto se používá při velkých slavnostech.
ornat_zlaty.jpg

ornat_mariansky.jpgModrá - je také barvou čistoty a nevinnosti, užívanou o svátcích Panny Marie

 

 

Pojmy z liturgie

Akolyta - osoba, která je pověřena pomocí při podávání Eucharistie
Alba - bílé dlouhé roucho, které nosí klerici na talár

ambon.jpgAmbon - vyvýšené místo s pultem v chrámech ke čtení biblických textůaspergil.jpg
Antifona - verš určený ke zpěvu či recitaci
Apsida - půlkruhové zakončení chrámu, obvykle na východ
Aspergil - kropáč ke kropení svěcenou vodou
Baldachýn - látková střecha z hedvábí nebo jiné látky, upevněná nad oltáři. Při církevních procesích se nosí baldachýn
baldachyn.jpgdržený na čtyřech tyčích nad duchovním nesoucím Nejsvětější Svátost
Biskup - správce diecéze, který má skrze svátost svěcení plnost kněžství
Bílá sobota - den bez bohoslužby, který připomíná den, kdy Ježíš ležel v hrobě
breviar.jpg
Breviář - (denní modlitba církve) liturgie hodin - závazná modlitba žalmů pro kněze
Bursa - nádobka na přenášení svatého přijímání pod způsobou chleba nemocným
Celebrant - nazývá se kněz nebo biskup, jenž mši sv. slouží
Ceremoniář - osoba, která řídí liturgii a ministranty
Ceroferář - ministrant, který nese svíci
Cingulum - pás či provaz, který se užívá kolem alby, hábitu či kleriky

ciborium.jpgCiborium - nádoba pro uchovávání svatého přijímání pod způsobou chlebakadidelnice.jpg
Cruciferář - ministrant, který nese procesní kříž
Evangelium - radostná zpráva o vykoupení Ježíšem Kristem
Kadidelnice - nádoba na řetízcích se žhavými uhlíky ke spalování kadidla
Kalich - zlacená nádoba na víno ke konsekraci
Komentátor - osoba, která vysvětluje a uvádí do obřadů

korporal.jpgKonvičky - liturgické nádobí na vodu a víno k obětnímu průvodu
Korporál - lněné plátno v podobě čtverce, na nějž se klade Nejsvětější Svátost
Křtitelnice - nádoba ve farním kostele pro uchování křestní vody
krtitelnice.jpg
Lavabo - bílý ručníček na utírání při umývání rukou kněze. Dává se většinou na konvičky
lekcionar.jpgLekcionář - bohoslužebná kniha se čteními / lekcemi pro mši a obřady
Lektor - osoba, která je pověřena službou předčítání Božího Slova
Librista (misalista) - ministrant, který má na starosti mešní knihu
Loďka - nádobka na kadidlo nazývaná tak pro svůj tvar
Ministrant - pomocník při liturgických obřadech
Misál - kniha pro slavení mše svaté, která obsahuje pravidelné a proměnné modlitby
monstrance.jpg
Monstrance - krásná pozlacená schránka na velkou proměněnou hostii. Používá se k vystavování a k žehnání Nejsvětější svátostí
Navikulář - ministrant, který má na starosti loďku s kadidlem
Obětní miska - miska, ve které se proměňují hostie
Orace - hlasitá modlitba kněze předsedajícího shromáždění
Ornát - je liturgické roucho užívané u kněží v římskokatolické církvi. Je to látkové svrchní roucho, které celebrant mešní liturgie klade na albu se štólou

paskal.jpgPala - lněný čtvercový tácek pro zakrytí kalichu a případně misky
Paškál - velikonoční svíce jako symbol vzkříšeného Krista
patena.jpg
Paténa - tácek či miska na Hostie
Presbytář - chrámový prostor vyhrazený kněžím, např. kolem hlavního oltáře
Procesní kříž - Schránka, ve které se uchovává velká proměněná hostie do monstrance
Purifikatorium - bílý obdélníkový kus látky, kterým se čistí obětní miska, kalich, paténa

relikviar.jpgPyxida - schránka, ve které se uchovává velká proměněná hostie do monstrance
Relikvie - ostatky mučedníků a svatých anebo věci spjaté s jejich životem
Relikviář - schránka ze vzácných materiálů pro uchování ostatků svatých
svatostanek.jpg
Sedes - sedadlo kněze, odkud předsedá bohoslužebnému shromáždění
Svatý týden - velikonoční období vrcholící nedělí zmrtvýchvstání

velum.jpgTabernaculum (svatostánek) - místo pro uchovávání Eucharistie
Turiferář - ministrant, který má na starosti kadidelnici
Velum - pokrývka užívaná při žehnání monstrancí s Nejsvětější svátostí
Zelený čtvrtek - den, kdy se připomíná Kristova poslední večeře s apoštoly

Zdroj: stránky farnosti Praha-Kunratice.